Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

Vật tư thi công mạng, thoại