Tel:
024.22255666
Mobile:
0936 559898 - 0981 558668 - 0932 952255

BO CHIA MAN HINH, BO CHIA MAY IN, KVM SWITCH, BỘ CHIA MÀN HÌNH, KVM SWITCH 2 PORT